کارلوس کی روش از تیم یحیی ناامید شد/ درویش وساطت کرد!

منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65322351/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B3-%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%2F-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%AA