نهمین دروه تقدیرازسرآمدان روابط عمومی‌ها

در مدل تعالی که هزار امتیاز به طور کل در نظر گرفته شده بر مینای همین ارزشها 500 امتیاز به معیارها و 500 امتیاز به نتایج کار روابط عمومی ها تعلق می­گیرد یعنی زیر ساختها در این مدل مساوی با عملکرد است به این مفهوم که درنهایت عملکرد و نتایج کار روابط عمومی ها اهمیت خواهد داشت.

وی افزود : در این مدل برا ی ارزیابی ها امتیاز نهایی 1000در نظر گرفته میشود و بر مبنای آن کار ارزیابی روابط عمومی ها انجام می­شود.


همایش تقدیر و معرفی سرآمدان روابط عمومی­های کشور با حضور اساتید و دست اندرکاران این رشته با هدف ارائه راهکارهاییجهت دستیابی به عملکرد مطلوب در روابط عمومی ها و چالش های پیش روی، در تاریخ ششم اسفند 1401،در سالن همایش های صدا و سیما برگزارشد.

سفیدیدر ادامه ارزشهای تولید شده توسط روابط عمو می ها رادر جامعه برشمرده وبه براهمیت آنها تاکید کرد.ارزشهایی نظیر : ایجاد رضایت سازمانی ،انسجام و همبستگی درون سازمان،وفاداری سازمانی،مشروعیت که بسیار حائز اهمیت است،ملموس کردن دارایی ها ی روابط عمومی ،ایجاد تعهد به کار و خدمت در جامعه ، ایجاد قدرت نرم بجای قدرت سخت که همانا قدرت افکا رعمومی است که نقش مهمی دارد .

در ادامه مراسم دکتربهزاد عباسی ،مدرس منتخب سازمان ملل در حوزه کسب و کار بر اهمیت زیر ساختهایی که از چشم مدیران با سابقه دور مانده اشاره داشت و افزود : ارزیابی زیر ساختها در شاخصه های روابط عمومی شامل پویایی سازمان ، کاربرد هوش مصنوعی یا دیجیتال مارکتینگ در روابط عمومی در زیر ساختها و مدیریت این حوزه حائز اهمیت است .همچنین هوش مصنوعی در ارزیابی های روابط عمومی ها به کمک آنها آمده که بزودی شاهد از بین رفتن مشاغل با ظهور ربات های خواهیم بود .

به گزارش خبرنگار” ام بی ای نیوز “در این مراسم هوشمند سفیدی دبیر همایش با تاکید بر اهمیت تعالی در روابط عمومی های کشور، افزود: از سالهای گذشته اینکه چطور یک روابط عمومی مطلوب در یک سازمان داشته باشیم مورد نظرو بحث اساتید و صاحب نظران بوده است و برای داشتن سرآمدی در روابط عموی به مدل ها توجه شد که مدل FQM”“مد نظر قرار گرفت.

همچنین مدیران روابط عمومی ها اگر تمایل به سرآمدی و تعالی دارند باید از ارزیابی شدن نهراسند و بطور مستمر فعالیتها و اقداماتی که در مسیر بهبود روند کاراجرایی می­شود را در بوته نقدو ارزیابی حرفه ای قرار دهند.

درارزایابی های صورت گرفته که isoo روابط عمومی ها در نظر گرفته شده بین 950 تا 1000 امتیاز در نظرگفته شده ولی عموماً بالاترین امیتاز حدود 850 بوده ،برای رسیدن به رتبه 1000 باید روابط عمومی ها در مسیر توسعه و و تعالی قرار گرفته و هر سه ماه یکبار فعالیت هایشان مورد پایش و ارزیابی قرار گیرند و رفع معایب و چالش های آنها مد نظر باشد.

همچنین روابط عمومی برتر در راستای مسئولیت های اجتماعی حرکت می­کند که امسال انجمن بین المللی روابط عمومی این موضوع را در دستور کارخود قرار داده که تمامی دست اندر کاران روابط عمومی با استفاده از ظرفیتهای موجود دراین حرفه به اطلاع رسانی برای حفاظت از زمین و تغییرات آب و هوایی اقدام کنند و گامی در جهت پیش گیری از خطرات جدی در این حوزه باشد.

در پایان مراسم نیز بر اساس الگو و مدل تعالی و سرآمدی ؛ روابط عمومی ها یسرآمد معرفی شدند.


منبع: http://mbanews.ir/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/3295-The-9th-period-of-appreciation-for-the-leaders-of-public-relations.html

در ادامه پیام رییس نجمن بین المللی روابط عمومی به نهمین اآین سرآمدان روابط عمومی حوانده شد که در این پیام ضمن قدردانی از تلاشهایی که توسط دست اندر کاران روابط عمومی کشور برای برگزاری چنین رویدادهایی ، قدر دانی شده و افزود : با توجه به اینکه روابط عمومی نقش مهمی در تمام ابعاد ارتباطات فردی و سازمانی دارد ، لذا برتری و سرآمدی به عنوان دغدغه مهم مطرح است که گویای قرار گرفتن در بهترین وضعیت خواهد بود.وقتی به تعالی می اندیشید بطو دائم طراحی جدید و نو موضوعات مرتبط می اندیشید ،تا خطاها رادریابید و استمرار این روش می­تواند در بهبود ظرفیت های روابط عمومی ها در سازمانهاموثر باشد.

وی در ادامه گفت: ما به سراغ روابط عمومی هایی رفتیم که در این مسسیر قرار داشتند و مشروعیت لازم را کسب کردند.

وی درادامه براهمیت زیر ساختهایی نظیر منابع انسانی سازمان ، سهامداران و مشتریان که روابط عمومی ها در شرایط مختلف با اینبخش ارتباط و تعامل دارند تاکید کرد.

وی در ادامه تاکید کرد ، یکی از راه هایی که باعث پیشرقت روابط عمومی ها می­شود خطاباوری است ، به این مفهوم که باید بپذیریم که در مسیر تعالی ممکن است خطا صورت بگیرد و در مسیر اصلاح قراربگیریم.

دبیر نهمین همایش سرآمدی روابط عمومی هاتاکید کرد: ارزیابی مدل سرآمدی شامل پنج مرحله است که عبارت است از: 1-نتایج که باید مشخص شود بعد از برنامه ریزی راهبردی اهداف کمی و کیفی مشخص شده باشد و ملاک موفقیت این است که اهداف ذی نفعات به چه میزان محقق شده است.2-رویکرد یا چشم انداز، که بستگی به برنامه راهبردی است که افق روابط عمومی را مشخص می­کند.3-استقرار مدل است که شامل 81 شاخص است که جهت تکمیل پازل باید ارزیابی شود.4-موضوع ارزیابی شجاعانه در برابر اقداماتی که انجام می­شود.5-آخرین مورد اصلاح کا ردر جهت تعلی و پیشرفت است.