میزیتو؛ فروش بیشتر، مشتریان راضی، مدیر موفق | و تبدیل سرنخ

و تبدیل سرنخ به فرصت فروش در فضای بازاریابی دیجیتال امروزی، یک مشکل جدی است.

بلکه به کسب وکارها دیکته می کنند که چه زمانی، کجا و چگونه با یک برند ارتباط برقرار می کنند.

اما مدیریت تجربه مشتری چیست و چرا مهم است؟   عدم توجه به نقش تجربه مشتری در ارتباط با برند این روزها، پلتفرم های دیجیتال در ارائه محتوای شخصی و مرتبط و هدفمند، بهتر از قبل عمل می کنند.

از همین رو، اتخاذ رویکرد مناسب برای درک رفتار مشتری و خلق تجربه مناسب برای آنها ضروری است.

مشتریان به کانال ها اهمیتی نمی دهند.

علاوه بر این، با بزرگ تر شدن و توسعه کسب وکارها و تلاش برای دستیابی به تعداد بیشتری از مردم و مشتریان، این مشکل، بیشتر خود را نش


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020719915644454912/%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%9B-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82

بیشتر ابزارها و رویکردهای امروزی به جای توجه و حساسیت نشان دادن به مشتری و در کانون توجه قرار دادن مشتری بر روی یک رویکرد کلی، متمرکز باقی مانده اند.

اما متأسفانه، این حوزه همچنان به بهبود نیاز دارد.

در حال حاضر، بسیاری از کسب و کارها به سیستم CXM (Customer experience management) روی آورده اند و به اهمیت تجربه مشتری در ایجاد رابطه بلندمدت با برند پی برده اند.

مصرف کنندگان هر روزه (با سرعتی که زمانی غیرقابل تصور بود) با انواع ایمیل ها، تبلیغات و آگاهی ها روبرو می شوند.

به همین دلیل، آنها همیشه تلاش می کنند این نوع حملات تبلیغاتی را متوقف کنند.