مدیریت بحران و روانشناسی بحران » اخبار بازاریابی-تبلیغات-کسب و کار-تحقیقات بازاریابی

mbanews.ir-نیلوفر پشم فروش


منبع: http://mbanews.ir/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/2024-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86.html


ام بی ای نیوز: در حال حاضر زندگی همه ما درگیر بحران شده است. از جنبه ی شغلی و اقتصادی گرفته تا روحی و روانی. پس بیایید برای یک بار هم که شده بطور کامل در مورد بحران، شیوه مواجهه با بحران، مدیریت بحران، روانشناسی بحران، مساله ارتباطی در بحران و بطورکلی سیر تا پیاز مساله بحران در قالب پادکست صحبت کنیم.
در بخش دوم سری اپیزودهای موضوع مدیریت بحران و رواشناسی بحران، تمرکز ما بر روی مساله بحران از دید روانشناسی و مساله ارتباطی در بحران است.