شناخت ابزارهای دیجیتال مارکتینگ؛ نیاز صاحبان کسب وکار

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020706248777766912/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%9B-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1