روابط‌عمومی‌ در زمان بحران چه کارمی‌کند؟

امی سی. ادمونسون، استاد مدرسه کسب و کار هاروارد و مدرس مهارتهای رهبری و یادگیری سازمانی می‌گوید: این روزها…


منبع: http://mbanews.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/3282-What-is-the-use-of-public-relations-in-times-of-crisis?.html