دعوت به همکاری کارشناس دیجیتال مارکتینگ دورکار در پلتفرم آموزشی مداد سبز