دعوت به همکاری کارشناس بازرگانی خارجی دورکار در صنایع بسته بندی خرما آرتگل

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020125044812652544/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87