در بازار خوشمزه چیپس چه می‌گذرد؟

طبق گزارش شرکت پژوهش بازار رسانه امروز (emrc ) بازار چیپس به انواع ورقه‌ی، مزه-دل مزه، خلالی…


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/3419-What-s-going-on-in-the-delicious-chips-market?.html