خطر نابودی بیخ گوش کسب وکار های کوچک اینترنتی!

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65361258/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%21