جیتکس چیست؟


بزرگ ترین رویداد بین المللی در سرتاسر جهان در عرصه فناوری موسوم به «GITEX GLOBAL»، امسال نیز مثل 42 سال…


منبع: http://mbanews.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/3544-What-is-Gitex.html