برندهای بدقول به بهشت نمی‌روند

بحران، باعث شده که بسیاری از کسب وکارهای ایرانی به برندسازی و استاندارسازی بیاندیشند. مراحلی که برای پایداری در بازار…


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA/2685-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF.html