استخدام کارشناس شبکه های اجتماعی در شرکت رهروان ایساتیس گستر در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64435605/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1