استخدام کارشناس شبکه های اجتماعی (اینستاگرام) با بیمه در وبجار در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020520162411620352/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%28%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%29-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%B1