استخدام کارشناس تولید محتوای ویدئویی و گرافیکی با پاداش در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020306834107666432/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1