استخدام کارشناس تبلیغات در شرکت کانه آرا سپاهان در اصفهان

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011283066409658368/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86