استخدام کارشناس بازاریابی دیجیتال با سرویس در مهندسی پزشکی نوین در اصفهان

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020308416516722688/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86