استخدام مدیر بازاریابی صنعتی در بامداد درخشان میهن در مشهد

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020100490919858176/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF