استخدام مدیر بازاریابی دیجیتال در آکادمی وحید کریمی در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020153003469977600/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86