استخدام سرپرست دیجیتال مارکتینگ در مرکز آهن در اصفهان

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020743639262345216/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86