استخدام سرپرست بازاریابی و فروش (حوزه آموزش) در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020437585599184896/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%28%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%29-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86