بازاریابی حسی چیست؟


 

صرفه جویی در سرمایه گذاری برای بازاریابی حسی مانند صرفه جویی در زمان با متوقف کردن ساعت تان می باشد.

 

 

بازاریابی میدانی:
برونسپاری تلاشهای فروش و ترویج است که بوسیله افراد متخصص به اجراء در می آید و بدقت مورد بازرسی قرار میگیرد تا از به دست آمدن نتایج تعیین شده، اطمینان حاصل شود.

 

اطلاعات بیشتر

 

 

بازاریابی حسی:
شناسائی و تأمین نیازها و علائق مشتری به روشی سودآور است که:
الف) مصرف کنندگان را از طریق ارتباطات دو جانبه و زنده با خاطره ای مثبت و به یاد ماندنی درگیر می کند.
ب) شخصیت برند را ملموس و به زندگی روزمرّه می آورد.
ج) برای مشتریان هدف ارزش افزوده ایجاد می کند.

 

اطلاعات بیشتر


cancel گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران