این فروشگاه به چند هزار متر آن طرف تر و به ای‌بی منتقل شد! » بازاریابی حسی - میدانی
کمپین بازاریابی حسی


این فروشگاه به چند هزار متر آن طرف تر و به ای‌بی منتقل شد!


شاید هیچ چیز مثل دیدن فروشگاههایی که به دلیل ورشکستگی مالی یا هر چیز دیگری تعطیل کرده‌اند ناخوشایند نباشد. اما ای‌بی در اینجا هم خلاقیت را فراموش نمی‌کند و در این مثال جالب با نصب پلاکاردهایی اعلام کرده است که این فروشگاه به ای‌بی منتقل شد.

0 دیدگاه :

cancel گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران