تبلیغات عکس برگردانی » بازاریابی حسی - میدانی
کمپین بازاریابی حسی


تبلیغات عکس برگردانی


گاهی بهترین ایده‌ها ساده‌ترین آنها است. برای مثال در موردی که در تصویر نیز مشاهده می‌کنید مهری به شکل عکس‌برگردان روی دست افراد زده می‌شود. جای هیچ‌گونه نگرانی ندارد چرا که این جوهرها از نوع طبیعی و قابل شستشو هستند. در این مثال خاص هتل ماریوت هند افراد را از رانندگی هنگام مستی بر‌حذر داشته و تلفن نزدیک‌ترین تاکسی تلفنی‌ها را نیز در آن درج کرده است.

0 دیدگاه :

cancel گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران